Občiansky preukaz

Občiansky preukaz

Občiansky preukaz je
osobný doklad totožnosti. Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.

Občianskym preukazom občan Slovenskej republiky preukazuje
svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané v občianskom preukaze. Vzhľadom k tomu, že každý občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska je povinný mať občiansky preukaz, je potrebné si o tento doklad zažiadať.

O vydanie občianskeho preukazu môžem požiadať na útvare Policajného zboru príslušnom podľa môjho miesta trvalého pobytu.

Občiansky preukaz má platnosť 10 rokov, iba občania starší ako 60 rokov dostávajú občiansky preukaz s neobmedzenou dobou platnosti.

V prípade, že žiadam o prvý občiansky preukaz, musím dosiahnuť vek 15 rokov, podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť:
• žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive
• rodný list
• potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom; potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana,
• ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze.

Pri žiadosti o nový občiansky preukaz musím podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť:
• žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive,
• doterajší občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mi bolo vydané;
• ak nemôžem predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, som povinný predložiť doklad preukazujúci moje rodné číslo.

Po uplynutí platnosti občianskeho preukazu som povinný požiadať o vydanie nového do 15 dní.

V prípade krádeže dokladov musím ohlásiť túto skutočnosť na najbližšom oddelení Policajného zboru.

Podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a vedenie evidencie občianskych preukazov upravuje zákon NR SR č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.